Kodeks postępowania dla partnerów

Kodeks Postępowania dla Partnerów to zbiór wytycznych określających standardy etyczne i prawne, których stosowania Akciju sabiedriba „ELKO Grupa” i jej spółki zależne (zwane dalej także „Grupą ELKO” lub „ELKO”) oczekują od swoich partnerów biznesowych. Kodeks ma na celu promowanie uczciwego i etycznego postępowania, zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, zasadami i regulacjami w obszarach praktyk pracowniczych, praw człowieka, ochrony środowiska i działań antykorupcyjnych.

Zgodnie z niniejszym Kodeksem Postępowania dla Partnerów, wszyscy współpracujący z Grupą ELKO muszą przestrzegać standardów określonych w tym kodeksie.

Zasady ogólne

Kodeks Postępowania dla Partnerów ma zastosowanie do wszystkich dostawców, dystrybutorów, hurtowników, sprzedawców, przedstawicieli sprzedażowych i innych partnerów biznesowych Grupy ELKO.

Podpisując ten dokument potwierdzasz, że jako partner współpracujący z Grupą ELKO:
 • będziesz działać zgodnie z wymogami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów;
 • zobowiązujesz się informować swoich pracowników, agentów, przedstawicieli i podwykonawców lub innych zaangażowanych stron trzecich o wyżej wymienionych standardach Kodeksu Postępowania dla Partnerów i dołożysz wszelkich starań, aby zapewnić, że wspomniane osoby i podmioty będą przestrzegać tych standardów i postępować zgodnie z nimi;
 • w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności wskazujących, że doszło do naruszenia Kodeksu Postępowania dla Partnerów, umożliwisz Grupie ELKO lub niezależnemu audytorowi, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Grupą ELKO a Tobą jako partnerem współpracującym, w celu weryfikacji przestrzegania Kodeksu Postępowania dla Partnerów poprzez zastosowanie odpowiednich środków, takich jak audyt, ocena, inspekcja, dochodzenie lub środki kontrolne. Grupa ELKO z wyprzedzeniem powiadomi na piśmie o zastosowaniu takich środków, chyba że wystąpi zagrożenie wymagające natychmiastowego działania, i wdroży takie środki w sposób, który nie zakłóci zwykłego toku Twojej działalności. Grupa ELKO jak i partner współpracujący pokryją własne koszty poniesione w związku z zastosowaniem takich środków.
Jako partner przyjmujesz do wiadomości, że przestrzeganie Kodeksu Postępowania dla Partnerów ma kluczowe znaczenie dla Grupy ELKO. Niezastosowanie się do nich zostanie uznane za poważne naruszenie, w wyniku którego Grupa ELKO może dokonać oceny Twojej przydatności jako partnera do współpracy na poziomie całego koncernu Grupy ELKO.

Grupa ELKO stawia sobie za cel prowadzenie działalności w sposób odpowiedzialny i przestrzega szeregu międzynarodowych deklaracji, konwencji i wytycznych dotyczących praw człowieka, praw i warunków pracy, odpowiedzialności za środowisko i przeciwdziałania korupcji, i oczekuje, że do celu tego dążyć będą również jej kontrahenci. Do takich deklaracji, konwencji i wytycznych należą:
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy
 • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
 • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka
 • Zasady Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Prawa dziecka i zasady biznesowe UNICEF

Prawo pracy

Przestrzeganie praw człowieka względem wszystkich pracowników.

Zgodnie z Wytycznymi ONZ dotyczącymi biznesu i praw człowieka, Partner zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka w swojej działalności biznesowej. Wszyscy pracownicy powinni być traktowani z szacunkiem i godnością i są uprawnieni do korzystania z podstawowych praw człowieka. W związku z tym, z zastrzeżeniem obowiązujących krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, które mogą wymagać wyższych standardów niż te określone poniżej (w takim przypadku taki standard będzie miał zastosowanie), Partner musi spełniać poniższe wymogi.

WOLNOŚĆ PRACY
Nie dopuszcza się korzystania z pracy przymusowej, niewolniczej (w tym w ramach odpracowania długów) lub w ramach niewoli kontraktowej, obowiązkowej lub opartej na wyzysku pracy więźniów, a także udziału w niewolnictwie lub handlu ludźmi.

PRACA DZIECI
Nasze wewnętrzne zasady i praktyki w miejscu pracy są w pełni zgodne z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawa pracy, które surowo zabraniają pracy dzieci i pracy przymusowej.

PODSTAWOWE WARUNKI ZATRUDNIENIA
Czas pracy
Czas pracy nie może przekraczać maksymalnego limitu określonego przez lokalne prawo. Wszelkie nadgodziny muszą być dobrowolne.

Wynagrodzenia i świadczenia
Wszelkie kwestie związane z wynagrodzeniami i świadczeniami (w tym odnośnie płacy minimalnej, pracy w nadgodzinach, świadczeń wymaganych prawem) muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. Korzystanie z outsourcingu pracowniczego musi odbywać się zgodnie z przepisami.

Wszyscy pracownicy muszą otrzymywać godziwe wynagrodzenie, wystarczające do spełnienia podstawowych potrzeb i pozostawiające poza tym pewną kwotę do rozporządzenia wedle ich uznania; w odpowiednich przypadkach wynagrodzenie będzie oparte na kryteriach wynikających z układów zbiorowych pracy.

Zakaz dyskryminacji
Partner musi stosować politykę ścisłego zakazu dyskryminacji w procesie rekrutacji i w codziennych sytuacjach w pracy. Każdy pracownik powinien być traktowany równo bez względu na rasę, płeć, identyfikację płciową, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, język ojczysty, religię, wiek, niepełnosprawność, stan cywilny, obywatelstwo, dane genetyczne, ciążę lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez prawo.

Wolność zrzeszania się
Partner musi uznawać prawo pracowników do swobodnego tworzenia i przystępowania do związków zawodowych lub podobnych organizacji reprezentujących pracowników, a także do układów zbiorowych pracy.

Partner nie może karać, prześladować, dyskryminować ani nękać pracowników, którzy przystępują do związków zawodowych lub działają w charakterze przedstawicieli pracowników.

Partner musi wprowadzić skuteczny i poufny mechanizm składania skarg, który ułatwia otwartą komunikację między kierownictwem a pracownikami oraz pozwala na rozwiązywanie problemów na wczesnym etapie, otwarcie i w sposób świadomy, a także zachęcać pracowników do korzystania z mechanizmów składania skarg bez obawy przed karą lub zemstą.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy, Partner zobowiązuje się zapewnić i utrzymywać bezpieczne i zdrowe miejsce pracy dla swoich pracowników, gości, wykonawców i wszelkich podwykonawców pracujących w jego imieniu. W związku z tym, z zastrzeżeniem obowiązujących krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, które mogą wymagać wyższych standardów niż te określone poniżej (w takim przypadku taki standard będzie miał zastosowanie), Partner musi spełniać poniższe wymogi.
BEZPIECZEŃSTWO W PRACY
Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa
Partner musi zwalczać zagrożenia i ryzyko w miejscu pracy za pomocą wystarczających i odpowiednich środków kontroli, takich jak odpowiednie środki ochrony osobistej, a także urządzenia zapobiegawcze i ochronne.

Partner musi zapewnić pracownikom, gościom, kontrahentom i wszelkim podwykonawcom pracującym w imieniu Partnera bezpłatny dostęp do tych środków bezpieczeństwa oraz odpowiednie przeszkolenie w zakresie korzystania z takich środków.

Szkolenia z postępowania w sytuacjach awaryjnych i krzewienie świadomości
Partner musi mieć możliwość wykrywania i reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne poprzez wdrożenie odpowiednich i wystarczających środków.

Partner musi regularnie organizować szkolenia dla pracowników z zakresu przygotowywania się i reagowania na sytuacje awaryjne.

Warunki w miejscu pracy
Zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy, Partner zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i zdrowe miejsce pracy swoim pracownikom, gościom, wykonawcom i wszelkim podwykonawcom pracującym w jego imieniu.

Ochrona środowiska

POZWOLENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
Należy uzyskać, utrzymywać i aktualizować wszystkie wymagane pozwolenia środowiskowe (np. monitorowanie zrzutów), zezwolenia i rejestracje, a także przestrzegać wynikających z nich wymogów operacyjnych i sprawozdawczych.

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
Substancje chemiczne, odpady i inne materiały stwarzające zagrożenie dla ludzi lub środowiska należy identyfikować, oznakowywać i postępować z nimi w sposób zapewniający bezpieczne obchodzenie się z nimi, przemieszczanie, przechowywanie, użytkowanie, recykling lub ponowne użycie i utylizację.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI
Partner musi wdrożyć systematyczne podejście do identyfikacji, zarządzania, ograniczania i odpowiedzialnego usuwania lub recyklingu odpadów stałych (innych niż niebezpieczne).

ODPOWIEDZIALNE POZYSKIWANIE MINERAŁÓW
Partnerzy wprowadzą odpowiednią politykę i zachowają należytą staranność w odniesieniu do źródła i łańcucha dostaw tantalu, cyny, wolframu i złota stosowanych w wytwarzanych przez siebie produktach, aby w uzasadnionym zakresie zapewnić, że zostały one pozyskane w sposób zgodny z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczącymi odpowiedzialnych łańcuchów dostaw minerałów z obszarów dotkniętych konfliktami i obszarów wysokiego ryzyka lub innymi równoważnymi i uznanymi zasadami należytej staranności.

Zasady etyczne

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Należy przestrzegać praw własności intelektualnej, transfer technologii i know-how należy przeprowadzać w sposób chroniący prawa własności intelektualnej, a informacje o klientach i dostawcach muszą być chronione.

PRYWATNOŚĆ
Partnerzy mają obowiązek zobowiązać się do spełnienia uzasadnionych oczekiwań w zakresie zapewnienia prywatności danych osobowych wszystkich osób, z którymi prowadzą interesy, w tym dostawców, klientów, konsumentów i pracowników. Partnerzy mają obowiązek przestrzegać przepisów prawa dotyczących prywatności i bezpieczeństwa informacji oraz wymogów regulacyjnych podczas gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przesyłania i udostępniania danych osobowych.

UCZCIWE PRAKTYKI
Partnerzy muszą postawić sobie za cel stosowanie uczciwych praktyk operacyjnych, w tym między innymi przestrzeganie uczciwych standardów w biznesie, reklamie i konkurencji.

ZAPOBIEGANIE KORUPCJI I PRZEKUPSTWU
Żadne formy wymuszenia ani korupcji, w tym niewłaściwe oferty wręczania gratyfikacji osobom wykonujących pracę dla Grupy ELKO lub żądania gratyfikacji od takich osób nie będą akceptowane. Grupa ELKO oczekuje, że Partnerzy będą przestrzegać najwyższych standardów moralnego i etycznego postępowania, postępować zgodnie z lokalnymi przepisami i nie będą angażować się w żadne praktyki korupcyjne, w tym wymuszenia, oszustwa lub przekupstwo.

Niniejszy dokument obowiązuje od 14 listopada 2023 roku.
 1. O nas
 2. Kodeks postępowania dla partnerów