Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne1.1. Celem niniejszej „Polityki prywatności” (dalej – Polityka prywatności) jest dostarczenie Podmiotowi Danych informacji o celu, podstawie prawnej, zakresie, warunkach przetwarzania i środkach ochrony Danych Osobowych stosowanych przez ELKO Grupę, a także o uprawnieniach Podmiotu Danych w związku z przetwarzaniem jego / jej Danych Osobowych. Dodatkowe informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych mogą być zawarte w umowach, klauzulach poufności i innych dokumentach, a także na stronach internetowych ELKO Grupy.

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy firm z ELKO Grupy.

1.3. ELKO Grupa dba o prywatność Podmiotów Danych i ochronę Danych Osobowych, uwzględniając prawo Podmiotów Danych na legalne przetwarzanie Danych Osobowych, zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych obowiązującym w kraju i innymi przepisami regulacyjnymi w dziedzinie prywatności i Przetwarzania Danych Osobowych.

1.4. ELKO Grupa wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, służące do ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym dostępem, bezprawnym ujawnieniem, przypadkową utratą, zmianą, zniszczeniem lub jakimkolwiek innym nielegalnym przetwarzaniem.

1.5. Dane Osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Podmiotu Danych oraz z serwisów, wykorzystywanych przez Podmiot Danych (na przykład, z Systemu Handlu Elektronicznego), a także ze źródeł zewnętrznych (na przykład, publiczne rejestry czy bazy danych) lub źródeł zewnętrznych (na przykład, osoba prawna reprezentowana przez Podmiot Danych lub w której jest pracownikiem, urzędnikiem, właścicielem faktycznym). ELKO Grupa może nagrywać rozmowy telefoniczne, wideo i/lub audio, zachowywać wiadomości e-mailowe lub w inny sposób dokumentować relacje Podmiotu Danych z ELKO Grupą.

2. Pojęcia i skróty wykorzystywane w Polityce Prywatności:2.1. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

2.2. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora;

2.3. Administrator – ELKO Grupa, która przetwarza Dane Osobowe Podmiotu Danych zgodnie z określonymi celami i środkami Przetwarzania Danych Osobowych;

2.4. Podmiot Danych – potencjalny, obecny, były klient ELKO Grupy, czyli osoba fizyczna, kandydat do pracy, gość, odwiedzający i użytkownik stron internetowych (w tym Systemu Handlu Elektronicznego), uczestnik imprez, organizowanych przez ELKO Grupę, pracownik podmiotów prawnych (na przykład, klient, partner biznesowy, najemca ELKO Grupy itp.), urzędnik, osoba kontaktowa, osoba upoważniona, właściciel rzeczywisty i każda inna zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane przez ELKO Grupę;

2.5. System Handlu Elektronicznego – system handlu elektronicznego ELKO Grupy używany przez odpowiednią firmę z ELKO Grupy (https://ecom.elkogroup.com lub inne);

2.6. ELKO – “ELKO Grupa” SA, numer rejestracyjny: 40003129564, adres siedziby: ul. Toma 4, Ryga, LV - 1003, Łotwa;

2.7. ELKO Grupa – Firma ELKO i jej spółki zależne, prowadzące działalność na terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

2.8. Firma z ELKO Grupy – to firma należąca do ELKO Grupy;

2.9. Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (Podmiotu Danych).

2.10. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony jednostek w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.

3. Informacje o Administratorze Danych3.1. Każda Spółka z ELKO Grupy może występować jako Administrator Danych, Podmiot Przetwarzający lub Współadministrator Danych podczas przetwarzania Danych Osobowych Podmiotu.

3.2. Administratorem Danych jest ta firma z ELKO Grupy, która ma w swojej dyspozycji Dane Osobowe Podmiotu Danych, na przykład, na podstawie stosunku umownego lub przed nawiązaniem stosunku umownego, poprzez złożenie wniosku do Podmiotu Danych, odwiedzając firmy z ELKO Grupy w sposób fizyczny lub w inny sposób.

3.3. Lista Firm z ELKO Grupy oraz ich dane kontaktowe, a także adresy i dane każdej takiej firmy dostępne są pod adresem: https://www.elkogroup.com/contacts.

4. Cele Przetwarzania Danych Osobowych4.1. ELKO Grupa przetwarza Dane Osobowe głównie w następujących celach:
4.1.1. sprawdzenia zgodności z wymogami prawnymi;
4.1.2. zawierania i wykonywania umów;
4.1.3. rejestracji klienta w Systemie Handlu Elektronicznego w celu zapewnienia pracy Systemu Handlu Elektronicznego oraz w celu poprawy jego działania;
4.1.4. złożenia zamówień, dostawy towarów, wypełnienia zobowiązań gwarancyjnych;
4.1.5. przygotowania faktur, przeprowadzenia rozliczeń;
4.1.6. identyfikacji klienta / Podmiotu Danych;
4.1.7. zapewnienia komunikacji;
4.1.8. umożliwienia działalności ELKO Grupy, m.in. zapewnienia funkcji administracyjnych, księgowych i archiwalnych;
4.1.9. zapewnienia przebiegu procesu doboru personelu ELKO Grupy oraz zabezpieczenia interesów prawnych ELKO Grupy w zakresie, w jakim są one związane z doborem personelu;
4.1.10. realizacji uprawnień ELKO Grupy;
4.1.11. przeprowadzenia działań marketingowych ELKO Grupy (np. przekazywania informacji i ofert, organizacji imprez dla partnerów biznesowych / pracowników i członków ich rodzin oraz publikowania relacji w mediach i sieciach społecznościowych, promocji i rozpoznawalności ELKO Grupy);
4.1.12. wykonywania monitoringu wizyjnego w odpowiednich pomieszczeniach, magazynach i na terytoriach firm z ELKO Grupy;
4.1.13. zapobiegania i wykrycia przestępstw karnych;
4.1.14. uzyskiwania i zabezpieczania dowodów w sporach cywilnych;
4.1.15. rozpatrywania wniosków / skarg i innych dokumentów;
4.1.16. innych celów w prawnie uzasadnionych przypadkach.

4.2. W każdym z przypadków, o których mowa w punkcie 4.1 Polityki Prywatności ELKO Grupa przetwarza Dane Osobowe w zakresie przewidzianym konkretnym celem Przetwarzania Danych Osobowych oraz zgodnie z procedurami wymaganymi i dozwolonymi przez obowiązujące przepisy i regulacje.

5. Podstawa prawna Przetwarzania Danych Osobowych5.1. ELKO Grupa przetwarza Dane Osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne:
5.1.1. W celu zawarcia i realizacji umowy – Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu zapewnienia zawarcia umowy, świadczenia usług / sprzedaży towarów, rozliczenia lub rozwiązania kwestii, wynikających z zawartej umowy, a także podjęcia działań przed zawarciem umowy;
5.1.2. W celu wypełnienia obowiązku prawnego – Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez ELKO Grupę obowiązków określonych w aktach prawnych, na przykład w zakresie wymogów administracyjnych, księgowych, archiwalnych, przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przestrzegania sankcji międzynarodowych, jak również w celu realizacji żądań organów ścigania, instytucji nadzorczych i innych w wysokości i w trybie określonymi w aktach regulacyjnych;
5.1.3. W celu realizacji lub ochrony interesów prawnych – na tej podstawie Dane Osobowe przetwarzane są na przykład w celu zapobiegania i wykrycia przestępstw, związanych z ochroną mienia, a także w celu uzyskania i zabezpieczenia dowodów w sporach cywilnych (monitoring wizyjny), windykacji należności, zapobiegania stratom, ochrony praw i interesów ELKO Grupy, kontrahentów ELKO Grupy, promocji wizerunku ELKO Grupy. W oparciu o uzasadnione interesy ELKO Grupy Dane Osobowe są również przetwarzane w procesie doboru personelu ELKO Grupy. W takich przypadkach uważa się, że w ramach Przetwarzania Danych prywatność Podmiotu Danych nie zostanie naruszona.
5.1.4. Zgoda – w niektórych przypadkach ELKO Grupa wymaga specjalnej zgody Podmiotu Danych na Przetwarzanie Danych Osobowych. Wtedy Podmiot Danych zostanie oddzielnie poinformowany o konkretnym celu Przetwarzania. Podmiot Danych może w każdej chwili wycofać zgodę.
5.1.5. Interes publiczny – w niektórych przypadkach Przetwarzanie Danych Osobowych Podmiotu Danych, może odbywać się na podstawie interesu publicznego. W większości przypadków mogą to być wyjątkowe okoliczności, gdy Przetwarzanie Danych Osobowych musi być przeprowadzone w związku z nieprzewidzianymi zagrożeniami dla społeczeństwa lub konkretnego Podmiotu Danych, na przykład w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

6. Kategorie Danych Osobowych i ich rodzaje6.1. Ilość i kategorie Danych Osobowych podlegających przetwarzaniu, zależą od celu Przetwarzania Danych, który w różnych sytuacjach może być różny. ELKO Grupa przetwarza głównie następujące kategorie i rodzaje Danych Osobowych:
6.1.1. Dane identyfikacyjne, takie jak osobisty kod identyfikacyjny, data urodzenia, dane dokumentów tożsamości, w tym także zdjęcie;
6.1.2. Dane kontaktowe, takie jak adres, numer telefonu, adres e-mail;
6.1.3. Dane dotyczące korzystania z Systemu Handlu Elektronicznego, na przykład dane o dostępach, nazwy użytkowników i hasła nadane w Systemie Handlu Elektronicznego, informacje o zakupionych towarach, czynnościach wykonanych w środowisku Systemu Handlu Elektronicznego, zwyczajach użytkowania;
6.1.4. Dane finansowe, na przykład informacje o płatnościach klientów w związku z towarami sprzedawanymi przez ELKO Grupę;
6.1.5. Dane bankowe, takie jak numer konta bankowego;
6.1.6. Rzetelność i dane badawcze – obejmują dane dotyczące dyscypliny płatniczej kontrahenta, dane umożliwiające Grupie ELKO weryfikowanie klientów pod względem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, oraz przestrzegania sankcji międzynarodowych, w tym także w celu współpracy, a także jeśli partner biznesowy, jego przedstawiciel lub beneficjent końcowy jest osobą znaczącą w polityce;
6.1.7. Dane pozyskane i / lub utworzone w toku wykonywania obowiązków przewidzianych w przepisach regulacyjnych, na przykład dane, które ELKO Grupa jest zobowiązana przekazać takim instytucjom jak organy podatkowe, sądy, organy ścigania;
6.1.8. Dane uzyskane w trakcie komunikacji i wykorzystywania urządzeń, takie jak dane zawarte w wiadomościach, e-mailach, nagraniach wideo, zdjęciach i / lub nagraniach audio, a także inne rodzaje danych związane z komunikacją i interakcjami, zgromadzonymi w trakcie odwiedzin przez Podmiot Danych terenów ELKO Grupy (w tym za pomocą przepustki, wydanej przez ELKO Grupę) i organizowane imprezy lub kontakty z Podmiotem Danych, a także dane związane ze stroną internetową Podmiotu Danych (w tym jego korzystania z Systemów Handlu Elektronicznego).
6.1.9. Dane zawodowe to takie, które dotyczą wykształcenia lub kariery zawodowej;
6.1.10. Dane Osobowe należące do specjalnej kategorii, takie jak dane dotyczące odpowiedniości kandydata do objęcia określonego stanowiska.

7. Środki stosowane do ochrony Danych Osobowych7.1. ELKO Grupa stosuje różne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych przed nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem, utratą, usunięciem, zniszczeniem (jak na przykład szyfrowanie danych, sprzęt antywłamaniowy, zapory sieciowe, hasła bezpieczeństwa itp.).

7.2. Dane Osobowe są dostępne ograniczonej liczbie pracowników ELKO Grupy i Podmiotów Przetwarzających, którzy potrzebują ich do wykonywania odpowiednich funkcji / zadań służbowych, oraz są związani zobowiązaniami dotyczącymi poufności.

8. Przekazywanie / ujawnianie Danych Osobowych8.1. ELKO Grupa może przekazywać Dane Osobowe osobom, którym ELKO Grupa ma prawo je ujawniać (na przykład Podmiotom Przetwarzającym, dostawcom usług prawnych itp.) lub wobec których ma obowiązek, wynikający z przepisów prawnych lub zawartych umów, lub jeśli uzyskała zgodę od Podmiotu Danych.

8.2. ELKO Grupa może przekazywać Dane Osobowe głównie następującym odbiorcom:
8.2.1. innej Firmie z ELKO Grupy, jeśli zapewni wykonanie odpowiednich procesów, związanych z Przetwarzaniem Danych Osobowych, obowiązujących w Grupie ELKO lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawnymi;
8.2.2. instytucjom i urzędnikom, takim jak organy kontrolne, organy podatkowe, organy ścigania, komornicy przysięgli, notariusze, sądy, instytucje pozasądowego rozstrzygania sporów;
8.2.3. instytucjom kredytowym i finansowym, dostawcom usług ubezpieczeniowych, osobom trzecim zaangażowanym w realizację transakcji, rozliczenia i sprawozdawczość;
8.2.4. konsultantom finansowym i prawnym, audytorom;
8.2.5. dostawcom systemów informacyjnych i baz danych;
8.2.6. dostawcom usług windykacyjnych, cesjonariuszom, zarządcom upadłościowym;
8.2.7. innym osobom i dostawcom, świadczącym usługi na rzecz ELKO Grupy w zakresie monitoringu wizyjnego, IT, telekomunikacji, archiwizacji, a także dostawcom usług pocztowych itp.

8.3. ELKO Grupa nie przekazuje regularnie ani systematycznie Danych Osobowych do krajów trzecich (krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednak Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Podmioty Przetwarzające Dane, zlokalizowane w krajach trzecich (na przykład developerom rozwiązań technicznych lub dostawcom usług). W takim przypadku przekazując Dane Osobowe, ELKO Grupa zapewni wykonanie procedur, przewidzianych w aktach prawnych w celu osiągnięcia poziomu Przetwarzania Danych Osobowych i ochrony odpowiadającej Ogólnemu Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych.

9. Czas przechowywania Danych Osobowych9.1. ELKO Grupa nie przechowuje Danych Osobowych dłużej niż jest to konieczne do danego celu Przetwarzania Danych Osobowych lub dłużej niż określono w obowiązujących przepisach prawnych.

9.2. Okres przechowywania Danych Osobowych zależy od celu, dla którego Dane Osobowe zostały pozyskane oraz od tego, czy okres przechowywania został określony w aktach regulacyjnych.

9.3. ELKO Grupa określi czas Przetwarzania Danych Osobowych, uwzględniając między innymi datę zakończenia relacji biznesowych, cofnięcie zgody Podmiotu Danych na Przetwarzanie Danych Osobowych oraz ustawowy okres, w którym ELKO Grupa lub Podmiot Danych może realizować swoje interesy prawne (to znaczy, wniesienie sprzeciwu i skargi lub złożenie pozwu).

10. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji10.1. ELKO Grupa nie prowadzi profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji w stosunku do Podmiotu Danych.

11. Pliki Cookies11.1. Firmy z ELKO Grupy na swoich stronach internetowych używają Pliki Cookies. Wykorzystywane Pliki Cookies i informacje o nich są dostępne w Polityce Plików Cookies ELKO Grupy na stronie internetowej odpowiedniej firmy z ELKO Grupy.

12. Monitoring wizyjny12.1. Jeżeli któraś firma z ELKO Grupy prowadzi monitoring wizyjny, wówczas Administrator Danych Osobowych uzyskanych w wyniku takiego monitoringu, powinien zamieścić tablice, informujące o stosowaniu monitoringu wizyjnego przy wejściach do odpowiednich pomieszczeń / terytorium, na których monitoring jest stosowany. Tablice informacyjne powinny również informować o celu stosowania monitoringu wizyjnego.

12.2. Monitoring wizyjny stosowany przez firmy z ELKO Grupy może mieć następujące cele:
12.2.1. zapobieganie i wykrycie przestępstw związanych z ochroną mienia;
12.2.2. uzyskanie i zabezpieczenie dowodów w sporach cywilnych;

12.3. Monitoring wizyjny odbywa się bez nagrywania dźwięku. W niektórych przypadkach firma z ELKO Grupy może przeprowadzać monitoring wideo z nagrywaniem dźwięku, zaznaczając to na tabliczkach informacyjnych.

12.4. Aby osiągnąć cel monitorowania wideo, należy spełnić następujące warunki:
12.4.1. powierzchnia terenu objętego monitoringiem nie może być większa od tej, która jest niezbędna do osiągnięcia celu monitoringu;
12.4.2. monitoring nie może być stosowany w miejscach wymagających prywatności (toaletach, prysznicach, garderobach, kuchniach);
12.4.3. Dane Osobowe pozyskane podczas monitoringu od Podmiotów Danych znajdujących się w obszarze monitoringu;

12.5. Dane Osobowe przetwarzane w związku z monitoringiem (nagrania wideo) stosowanym przez firmy z ELKO Grupy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, ustalając maksymalny okres przechowywania 90 (dziewięćdziesiąt) dni od momentu nagrania, chyba że pojawi się inny cel Przetwarzania Danych (na przykład, w związku z postępowaniem karnym). Zwykle czas przechowywania nagrań wideo jest znacznie krótszy niż wskazany powyżej.

12.6. Kategorie Danych Osobowych, które mają być przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego – dane wizualne (wideo) – należą do nagrań wideo, zdjęć, daty, miejsca, czasu wykonania nagrania.

12.7. Dane Osobowe pozyskane podczas monitoringu wideo mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
12.7.1. organom ścigania / organom kontrolującym, w przypadkach przewidzianych przepisami prawnymi po otrzymaniu uzasadnionego wniosku;
12.7.2. firmom z ELKO Grupy i ich upoważnionym osobom zaangażowanym w administrowanie systemem monitoringu wideo lub osiągnięcie odpowiedniego celu Przetwarzania, zewnętrznym dostawcom usług wykonującym monitoring, dostawcom usług bezpieczeństwa świadczącym usługi ochrony, dostawcom usług ubezpieczeniowych do badania spraw ubezpieczeniowych, partnerom biznesowym ELKO Grupy (na przykład, producentom towarów, dostawcom, nabywcom) – w charakterze dowodu w razie sporu dotyczącego prawidłowego zapakowania, odbioru, przekazania itp. towaru, a także innym osobom na odpowiedniej podstawie prawnej;
12.7.3. Podmiotowi Danych – na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku.

12.8. Wydając nagrania wideo, ELKO Grupa zapewnia, że wykorzystywała nie więcej danych niż jest to konieczne do osiągnięcia odpowiedniego celu Przetwarzania Danych Osobowych.

13. Uprawnienia Podmiotu Danych13.1. Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych, Podmiotowi Danych przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego / jej Danych Osobowych:
13.1.1. otrzymanie potwierdzenia tego, czy któraś firma z ELKO Grupy przetwarza Dane Osobowe Podmiotu Danych, a jeśli przetwarza, to także uzyskać do nich dostęp;

13.2. Żądać sprostowania Danych Osobowych Podmiotu Danych, jeśli są one nieodpowiednie, niekompletne lub nieprawidłowe (Podmiot Danych nie ma prawa żądać korekty lub uzupełnienia nagrań wideo, ponieważ byłoby to uważane za fałszowanie lub zniekształcenie informacji);
13.2.1. żądać usunięcia Danych Osobowych Podmiotu Danych;
13.2.2. ograniczać Przetwarzanie Danych Osobowych, dotyczących Podmiotu Danych;
13.2.3. sprzeciwiać się Przetwarzaniu Danych Osobowych Podmiotu Danych, jeśli Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów ELKO Grupy;
13.2.4. otrzymywać Dane Osobowe przekazane przez Podmiot Danych dla odpowiedniej firmy z ELKO Grupy i przetworzone na podstawie zgody lub w ramach wykonania umowy, w ustrukturyzowanej formie w jednym z najczęściej używanych formatów elektronicznych oraz, jeśli jest to możliwe, przekazania takich Danych Osobowych do innego dostawcy usług (prawo do przenoszenia danych);
13.2.5. cofnąć zgodę Podmiotu Danych na Przetwarzanie Danych Osobowych.

13.3. Uprawnienia Podmiotu Danych, o których mowa w punkcie 13.1 Polityki Prywatności, są stosowane o ile Przetwarzanie Danych Osobowych nie wynika z obowiązków ELKO Grupy nałożonych na nią przez akty regulacyjne.

13.4. Aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu Danych Osobowych Podmiotu stronom trzecim, ELKO Grupa stosuje prawa Podmiotu Danych na podstawie pisemnego wniosku, po uprzedniej identyfikacji Podmiotu Danych.

13.5. Wniosek można złożyć w jeden z następujących sposobów (dane kontaktowe odpowiedniej firmy z ELKO Grupy są dostępne na jej stronie internetowej):
13.5.1. poprzez podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i jego przesłanie na adres e-mail odpowiedniej firmy z ELKO Grupy;
13.5.2. po osobistym przybyciu do biura odpowiedniej firmy z ELKO Grupy w godzinach jej pracy i po sprawdzeniu tożsamości Podmiotu Danych, dokonanej przez pracownika firmy z ELKO Grupy w celu złożenia odpowiedniego wniosku;
13.5.3. poprzez wysłanie pisemnego wniosku na adres siedziby odpowiedniej firmy z ELKO Grupy, wskazując we wniosku adres pocztowy, na który należy udzielić odpowiedzi. Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona wyłącznie listem poleconym na adres pocztowy wskazany we wniosku.

13.6. Odpowiedź na wniosek Podmiotu Danych zostanie przygotowana nie później niż w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku; w razie potrzeby, z przyczyn obiektywnych, termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące.

13.7. W niektórych przypadkach przewidzianych przez przepisy prawne, ELKO Grupa może nie mieć prawa do udzielania Podmiotowi Danych informacji o przetwarzaniu Danych Osobowych.

13.8. ELKO Grupa ma prawo odmówić spełnienia żądań określonych we wniosku Podmiotu Danych, jeśli Podmiot Danych bezzasadnie odmówi podania swoich danych identyfikacyjnych.

13.9. ELKO Grupa zastrzega sobie prawo do nieudostępniania Danych Osobowych, w tym Danych Osobowych pozyskanych w trakcie monitoringu wizyjnego w przypadkach, gdy takie udostępnienie:
13.9.1. może wpłynąć na inne Podmioty Danych, i nie istnieje techniczna możliwość wydania Danych Osobowych bez naruszenia praw innych Podmiotów Danych;
13.9.2. ze względu na wielkość lub złożoność danych wymaga zbyt dużo czasu, personelu lub środków finansowych.

13.10. Podmiot Danych może złożyć skargę dotyczącą Przetwarzania Danych Osobowych przez odpowiednią firmę z ELKO Grupy do organu nadzorującego ochronę Danych Osobowych w kraju, w którym zarejestrowana jest odpowiednia firma z ELKO Grupy, jeżeli Podmiot Danych uzna, że Przetwarzanie Danych Osobowych narusza Prawa i interesy Podmiotu Danych, zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

13.11. Dane kontaktowe organów kontrolujących ochronę Danych Osobowych dostępne są na ich stronach internetowych: Łotwa - www.dvi.gov.lv, Litwa - www.ada.lt, Estonia - www.aki.ee, Polska - www.uodo.gov.pl, Czechy - www.uoou.cz, Rumunia - www.dataprotection.ro in, Słowacja - www.dataprotection.gov.sk in, Słowenia - www.ip-rs.si, Szwecja - datainspektionen.se

14. Informacje kontaktowe14.1. W przypadku wątpliwości lub w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Danych Osobowych przez ELKO Grupę, prosimy o kontakt z ELKO Grupą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: Data.Privacy@elkogroup.com.

15. Dostępność i zmiany Polityki Prywatności15.1. ELKO Grupa jest uprawniona do jednostronnego wprowadzania zmian i uzupełnień do Polityki Prywatności w dowolnym momencie poprzez opublikowanie aktualnej wersji Polityki Prywatności na stronie internetowej ELKO Grupy www.elkogroup.com.

15.2. Polityka Prywatności została przygotowana w języku łotewskim i może być przetłumaczona na inne języki krajów, w których firmy z ELKO Grupy prowadzą działalność. W przypadku sporów językowych lub interpretacyjnych, nieporozumień lub roszczeń, łotewski tekst Polityki Prywatności jest prawnie wiążący.

Niniejszy dokument obowiązuje od 1 listopada 2020 roku.
  1. Polityka prywatności